Gebruiksvoorwaarden | Audi Brussels

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (“Website”) is ontworpen en wordt beheerd door AUDI BRUSSELS S.A./N.V., met maatschappelijke zetel te Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Brussel, en btw- en ondernemingsnummer BE 0407.687.238 (hierna “Audi Brussels”).

Gelieve bij vragen contact op te nemen met pr.audibx@audi.de of +32 2 348 21 11.

Intellectuele eigendom


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle op de Website vermelde informatie en gegevens, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Audi Brussels of, indien van toepassing, van derden.
De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de Website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audi Brussels. Het is ook verboden om deze informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden.
De gebruiker erkent dat de Website uitsluitend bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en gebruik van de Website, aanvaardt u zonder voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasselijk is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasselijkheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze Website en op alle internet en extranet initiatieven van Audi Brussels.
Audi Brussels behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

Hyperlinks

Deze Website of een daarmee samenhangende dienst kan een hypertext link maken naar een andere website die de gebruiker zou kunnen interesseren. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Audi Brussels biedt geen enkele garantie omtrent enige andere website waartoe de gebruiker zo toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Audi Brussels akkoord is met de inhoud en Audi Brussels is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.
De bovenvermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Cookies en persoonsgegevens

Deze Website maakt gebruik van cookies. Audi Brussels verwerkt tevens uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Website. Voor meer informatie over de op deze Website gebruikte cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacy Policy.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op het gebruik van deze website, op onderhavige Algemene Voorwaarden en op elk geschil dat hieruit kan ontstaan.
Bij geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.