Privacy kennisgeving voor gebruikers van de website www.audibrussels.be

Deze website (“Website”) is een initiatief van AUDI BRUSSELS S.A./N.V., met maatschappelijke zetel te Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Brussel, en btw- en ondernemingsnummer BE 0407.687.238 (hierna “AUDI BRUSSELS” of “wij”).

Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder toegelicht. AUDI BRUSSELS treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via de Website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR) en de gerelateerde Belgische wetgeving.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

AUDI BRUSSELS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. AUDI BRUSSELS maakt bovendien gebruik van een aantal onderaannemers die in opdracht van AUDI BRUSSELS uw persoonsgegevens verwerken, en die onder meer de goede technische werking van de Websites verzekeren.

AUDI BRUSSELS maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website: andere entiteiten binnen de Volkswagen Groep, partners die instaan voor het hosten, het onderhoud en het goed functioneren van de Website van de Website, en het plannen van afspraken voor bedrijfsbezoeken.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

AUDI BRUSSELS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een veilige en optimale gebruikerservaring van de Website te bieden. De gegevensverwerking is essentieel voor het goed functioneren van de Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking van bepaalde persoonsgegevens gebeurt bovendien ook voor de volgende doeleinden, en andere daarmee verenigbare doeleinden:
 • De Gebruiker toegang verschaffen tot de Website
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettige gedragingen en/of iedere andere handeling die in strijd is met de voorwaarden waaronder onze Websites worden aangeboden.
 • De organisatie van bedrijfsbezoeken
 • De verwerking van een vraag om contactname na het invullen van het contactformulier
AUDI BRUSSELS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de boven beschreven doeleinden.

3. Op welke wettelijke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

AUDI BRUSSELS verwerkt uw via de Website verzamelde persoonsgegevens op verschillende gronden:
 1. uw Toestemming bij het invullen van ons contactformulier of voor het boeken van een bedrijfsbezoek
 2. de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst in het kader van sollicitaties
 3. de naleving van onze wettelijke verplichtingen zoals medewerking met de Autoriteiten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, en/of
 4. de behartiging van het rechtmatige belang van AUDI BRUSSELS tot het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, of via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 8).

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

AUDI BRUSSELS verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • Bij het gebruik van onze website: gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel (vast of mobiel), browsergegevens, gegevens van het operating system, etc.
 • Bij het invullen van het contactformulier: de door u verschafte identificatie- en contactgegevens
 • Bij het aanvragen van een bedrijfsbezoek: de door u verschafte identificatie- en contactgegevens

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën onderaannemers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy en met overheidsinstanties (voor zover deze laatste daartoe gerechtigd zijn).

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Worden mijn gegevens verwerkt buiten de EU?

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar en/of verwerkt in landen buiten de EU.

8. Cookiebeleid

8.1. Gebruik van cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine groepen informatie die op uw eindapparaat worden vastgelegd, en die gegevens bevatten zoals bijvoorbeeld configuraties van pagina’s of informatie die de registratie betreft. Deze informatie wordt gegenereerd en verstuurd door de webserver waarmee u, door uw browser te gebruiken, verbinding hebt gemaakt.

Wij passen technologieën toe die het gebruik van onze website vergemakkelijken en verbeteren door verschillende functionaliteiten ter beschikking te stellen (om de website veiliger te maken voor de gebruiker). Deze technologieën omvatten onder andere cookies, pixels en scripts (hierna “cookies” genoemd).

De standaardconfiguratie van de meeste browsers is ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. U kan op elk moment het gebruik van cookies voor de toekomst weigeren door uw browser zo te configureren dat alleen bepaalde cookies, of zelfs helemaal geen cookies, worden geaccepteerd, of dat u wordt gewaarschuwd zodra een cookie wordt verstuurd.

Als u wenst te weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via onderstaande links vindt u meer uitleg hierover:
Gelieve u te realiseren dat de configuraties alleen uw browser betreffen. Als u verschillende browsers of apparaten gebruikt, moet u deze opnieuw configureren. Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om de cookies van uw schijf te verwijderen. Alle informatie over de configuratie, de wijziging daarvan of de verwijdering van cookies kan via de helpfunctie van uw browser worden geraadpleegd.

Er bestaan ook softwareproducten die cookies voor u kunnen organiseren. Op internet kunt u meer uitgebreide informatie vinden over cookies en het gebruik daarvan.

Welke cookies worden gebruikt:
Categorie
Omschrijving
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kan de website niet functioneren.  Omwille van de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht.  Deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.
Cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn. Permanente cookies registreren een gegeven voor een bepaalde periode, tot het einde van de geldigheidsduur van de cookies op uw eindapparaat (of totdat u ze verwijdert). Een zogenaamde “sessiecookie” registreert de informatie van de sessie tijdelijk, namelijk zolang u actief bent op de website. Wij maken geen gebruik van sessiecookies.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die onze website gebruikt.
Naam
Doel
Categorie
Geldigheid
First/third party cookie
Verwerker
AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_Do_Not_Track

Deze cookie wordt ingesteld door het cookie-compliance programma van Ensighten. Het slaat informatie op indien de browser van de gebruiker toestemming geeft voor het al dan niet volgen (functie “do not track”). Hierdoor kunnen site-eigenaren voorkomen dat cookies geplaatst worden in de browser van de gebruiker als er geen toestemming is gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat bij terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden worden. Het bevat geen informatie die de sitebezoeker kan identificeren.

Noodzakelijke cookie
1 jaar
First
Ensighten biedt de gebruiker cyberbeveiliging aan, als ook bescherming tegen gegevensverlies en inbraak.

AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED

+

AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED

Deze cookie wordt geplaatst door websites die bepaalde versies van de cookiewet-compliance-oplossing van Ensighten gebruiken. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een melding met cookie-informatie hebben gezien (AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED) en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten (AUDI_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED). Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van één jaar en bevat geen informatie die de sitebezoeker kan identificeren.
Noodzakelijke cookie
1 jaar
First
Ensighten biedt de gebruiker cyberbeveiliging aan, als ook bescherming tegen gegevensverlies en inbraak.

8.2. Externe links

Onze website vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren of om u verder te begeleiden inzake het vinden van informatie omtrent een Audi wagen, of om te solliciteren bij AUDI BRUSSELS.

Deze links kan u herkennen als volgt:
 • Directe weblink naar de website
 • Aan de hand van iconen wordt verwezen naar het Facebook- en LinkedIn-profiel van AUDI BRUSSELS, als ook naar het YouTube-kanaal van de organisatie.
 • Onderaan de grijze balk van onze website ziet u ook de volgende iconen:
  - My Audi
Wanneer u op deze links klikt verlaat u onze website. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website(s) te raadplegen.

Wanneer u de topic “jobs” bij AUDI BRUSSELS wenst te bekijken, dan kan u alle informatie aangaande vacatures vinden op onze website. Wanneer u “solliciteer nu” aanklikt, zal u worden doorverwezen naar de website www.jobs.audibrussels.be. U kan daar een profiel aanmaken maar alvorens dit te doen zal u worden gevraagd de privacy kennisgeving voor sollicitanten bij AUDI BRUSSELS na te lezen en kennis te nemen van het cookiegebruik op deze website.

9. Wat zijn mijn rechten?

U kan bepaalde rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten opzichte van AUDI BRUSSELS, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen via dataprotection.audibx@audi.de vergezeld van een identiteitsbewijs. AUDI BRUSSELS zal uw verzoeken beantwoorden en al dan niet maatregelen nemen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U hebt eveneens het recht om u te richten tot of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be.
Recht op bezwaar
U heeft het recht om vanwege redenen in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het rechtmatige belang van AUDI BRUSSELS.
Recht op toegang en inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers, de oorsprong van de gegevens, de bewaarperiode, etc.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien en in zoverre:
› uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
› er geen rechtsgrond voor de verwerking is;
› u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door AUDI BRUSSELS;
› uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
› uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AUDI BRUSSELS rust.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Audi Brussels te laten beperken indien en in zoverre:

› u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Audi Brussels in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
› de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
› Audi Brussels de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;
› u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Audi Brussels zwaarder wegen dan die van de Gebruiker of Bezoeker.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Audi Brussels.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden op grond van toestemming of in het kader van een overeenkomst met AUDI BRUSSELS, (ii) verstrekt werden door u zelf, heeft u het recht om deze te verkrijgen van AUDI BRUSSELS in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, alsook om die gegevens aan een andere gegevensverwerker over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is.

10. Beveiliging

AUDI BRUSSELS zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, om zodoende eventuele verliezen, vernietiging, vervalsing, manipulatie en toegang door onbevoegden en publicatie zonder toestemming te voorkomen.

11. Contact en Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO)

Voor alle vragen, het uitoefenen van uw rechten en andere inlichtingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI BRUSSELS kan u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, die te allen tijde rechtstreeks gecontacteerd kan worden via dataprotection.audibx@audi.de.

12. Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacy Kennisgeving treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf het moment van publicatie op onze website.

Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door AUDI BRUSSELS. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website. Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze kennisgeving te consulteren.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Kennisgeving, alsook enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan, wordt beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel, België zijn exclusief bevoegd voor enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan.
Deze Privacy Kennisgeving werd gewijzigd op 30 september 2021.