Deze website (“Website”) is een initiatief van AUDI BRUSSELS S.A./N.V., met maatschappelijke zetel te Britse Tweedelegerlaan 201, 1190 Brussel, en btw- en ondernemingsnummer BE 0407.687.238 (hierna “AUDI BRUSSELS” of “wij”).

Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder toegelicht. AUDI BRUSSELS treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld via de Website.

AUDI BRUSSELS spant zich in om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR”).

U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Privacy en Cookie Policy (“Policy”), en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

AUDI BRUSSELS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. AUDI BRUSSELS maakt bovendien gebruik van een aantal onderaannemers die in opdracht van AUDI BRUSSELS uw persoonsgegevens verwerken, en die onder meer de goede technische werking van de Websites verzekeren.

AUDI BRUSSELS maakt gebruik van de volgende categorieën onderaannemers in het kader van de Website: leveranciers en importeurs van AUDI BRUSSELS, andere entiteiten binnen de Volkswagen groep, partners die instaan voor het hosten van de Website, partners die statistieken van de Website verzamelen en weergeven, partners die reviews en beoordelingen van de Website verzamelen en weergeven, partners die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden, partners die AUDI BRUSSELS ondersteunen bij het onderhoud en het goed functioneren van de Website, etc.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

AUDI BRUSSELS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring van de Website te bieden. De gegevensverwerking is essentieel voor het goed functioneren van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt bovendien voor de volgende doeleinden, en andere daarmee verenigbare doeleinden:

• Klantenbeheer;
• De Gebruiker toegang verschaffen tot de Website en tot zijn of haar gebruikersprofiel waarmee hij of zij acties kan verrichten op onze Website;
• Het aanbieden van algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
• Het versturen van commerciële of niet-commerciële berichten, waaronder direct marketing;
• Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
• Het opvolgen van klachten;
• De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettige gedragingen en/of iedere andere handeling die in strijd is met de voorwaarden waaronder onze Websites worden aangeboden.

AUDI BRUSSELS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de boven beschreven doeleinden.

3. Op welke wettelijke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

AUDI BRUSSELS verwerkt uw via de Website verzamelde persoonsgegevens op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en AUDI BRUSSELS door middel van de Website, en/of (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de behartiging van het rechtmatige belang van AUDI BRUSSELS overeenkomstig artikel 5, f) van de Belgische Privacywet betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld via het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 8) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

AUDI BRUSSELS verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens: identificatiegegevens, contactgegevens, samenstelling van uw gezin, mobiliteitsgewoonten van u en uw gezinsleden, betalingsgegevens, IP-adres, tijdstip van raadplegen van de Website, vermoedelijke plaats van raadplegen van de Website, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel, browsergegevens, gegevens van het operating system, andere telecommunicatiegegevens, etc.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën onderaannemers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, met business partners van AUDI BRUSSELS, met andere entiteiten binnen de Volkswagen Groep en met overheidsinstanties (voor zover deze laatste daartoe gerechtigd zijn).

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Worden mijn gegevens verwerkt buiten de EU?

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de EU.

8. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om de terugkerende bezoeker uitsluitend voor de duur van het bezoek op de Website te identificeren. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en richten daar geen schade aan. Cookies besparen u de herhaalde invoer van gegevens, vergemakkelijken voor u de overdracht van specifieke inhoud en helpen ons bij de identificatie van bijzonder populaire rubrieken van ons onlineaanbod. Zo kunnen wij onder meer de inhoud van onze Websites precies op uw behoeften afstemmen.

Als u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. U kan de hulpfuncties van uw internetbrowser raadplegen om te achterhalen hoe u die instellingen kunt wijzigen.
Wij passen technologieën toe die het gebruik van onze website vergemakkelijken en verbeteren door verschillende functionaliteiten ter beschikking te stellen (om de website plezieriger, effectiever en veiliger te maken voor de gebruiker). Deze technologieën omvatten onder andere cookies, pixels en scripts (hierna “cookies” genoemd).

Cookies zijn kleine groepen informatie die op uw eindapparaat worden vastgelegd, en die gegevens bevatten zoals bijvoorbeeld configuraties van pagina’s of informatie die de registratie betreft. Deze informatie wordt gegenereerd en verstuurd door de webserver waarmee u, door uw browser te gebruiken, verbinding hebt gemaakt.

Maar als u de website volledig wilt kunnen gebruiken bevelen wij u aan om cookies te accepteren, omdat deze het gebruik van bepaalde functionaliteiten mogelijk of comfortabeler maken.

De standaardconfiguratie van de meeste browsers is ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. U kan op elk moment het gebruik van cookies voor de toekomst weigeren door uw browser zo te configureren dat alleen bepaalde cookies, of zelfs helemaal geen cookies, worden geaccepteerd, of dat u wordt gewaarschuwd zodra een cookie wordt verstuurd.

Dit kan als gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Afhankelijk van de configuraties van uw browser voor het accepteren van cookies, bevestigt u hierbij uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.

Gelieve u te realiseren dat de configuraties alleen uw browser betreffen. Als u verschillende browsers of apparaten gebruikt, moet u deze opnieuw configureren. Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om de cookies van uw schijf te verwijderen. Alle informatie over de configuratie, de wijziging daarvan of de verwijdering van cookies kan via de helpfunctie van uw browser worden geraadpleegd.

Er bestaan ook softwareproducten die cookies voor u kunnen organiseren. Op internet kunt u meer uitgebreide informatie vinden over cookies en het gebruik daarvan.

U verklaart deze Privacy en Cookies Policy (“Policy”) te hebben gelezen en aanvaard, en u accepteert dus de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hier beschreven.

Welke cookies worden gebruikt:
Categorie
Omschrijving
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten niet functioneren.
Functionele cookies
Deze cookies maken dat de website gegevens kan vastleggen die al zijn ingevoerd (zoals bijvoorbeeld de gebruikersnaam en configuraties) en kunnen de gebruiker betere en gepersonaliseerde functies bieden.
Performance cookies
Deze cookies dienen om het gebruik van onze website, en daarmee de ervaringen van de gebruikers te verbeteren. Zij verzamelen informatie over de wijze van gebruik van onze website, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van een bezoek, de geraadpleegde pagina’s. Performance cookies helpen ons om de website te ontwikkelen in afstemming op de behoeften van de gebruikers, om bijvoorbeeld de meest gebruikte elementen van het internet te identificeren.
Bovendien maakt de website gebruik van analytische cookies.

Cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn. Permanente cookies registreren een gegeven voor een bepaalde periode, tot het einde van de geldigheidsduur van de cookies op uw eindapparaat (of totdat u ze verwijdert). Deze cookies dienen bijvoorbeeld om taalkundige configuraties vast te leggen zodat u deze niet nog een keer hoeft uit te voeren. Een zogenaamde “sessiecookie” registreert de informatie van de sessie tijdelijk, namelijk zolang u actief bent op de website. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u opnieuw verbinding moet maken wanneer u van pagina wisselt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer de verbinding wordt verbroken, of wanneer de geldigheid van uw sessie is verlopen.

Cookies kunnen ook functioneren als cookies van een derde dienstverlener. Deze cookies van derden zijn afkomstig van andere dienstverleners dan degene van deze website. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie vast te leggen voor reclamedoeleinden, om inhoud vast te leggen die specifiek is voor de gebruiker of om statistieken op te stellen.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die onze website gebruikt.

First Party
Naam
Functionaliteit
Type
Bewaarperiode
ADRUM_BTa
AppDynamics Real User Monitoring: anonieme monitoring om fouten en de tijdsduur van het laden van pagina’s te identificeren.
Noodzakelijke cookie
1 dag
ADRUM_BT1
AppDynamics Real User Monitoring: anonieme monitoring om fouten en de tijdsduur van het laden van pagina’s te identificeren.
Noodzakelijke cookie
1 dag
AMCV_097B46735
2782F130A490D45
%40AdobeOrg
Deze cookie bepaalt een anonieme en unieke ID per gebruiker.
Performance cookie
2 jaar
Third party
Name
Functionality
Type
Storage period
Domain using the cookie
demdex
This Cookie establishes an anonymous and unique user ID for Adobe Audience Manager.
Performance cookie
180 days
 
dpm
This Cookie establishes an anonymous and unique user ID for Adobe Audience Manager.
Performance cookie
180 days
 
Everest_session_v2
These cookies provide information about the advertising effectiveness displayed on your website and help us to offer those ones that might interest you.
Performance cookie
Duration of the session
 
Everest_g_v2
These cookies provide information about the advertising effectiveness displayed on your website and help us to offer those ones that might interest you.
Performance cookie
2 years
 

9. Wat zijn mijn rechten?

U kan bepaalde rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten opzichte van AUDI BRUSSELS, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen via dataprotection.audibx@audi.de vergezeld van een identiteitsbewijs. AUDI BRUSSELS zal uw verzoeken beantwoorden en al dan niet maatregelen nemen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U hebt eveneens het recht om u te richten tot of een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) (www.privacycommission.be commission@privacycommission.be).
Recht op bezwaar
U heeft het recht om vanwege redenen in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het rechtmatige belang van AUDI BRUSSELS, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Recht op toegang en inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers, de oorsprong van de gegevens, de bewaarperiode, etc.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. U kan uw gegevens in de eerste plaats zelf aanpassen in uw profiel.
Recht op gegevenswissing
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien en in zoverre:

• uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
• er geen rechtsgrond voor de verwerking is;
• u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door AUDI BRUSSELS;
• uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
• uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AUDI BRUSSELS rust.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Audi Brussels te laten beperken indien en in zoverre:

• u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Audi Brussels in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
• de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
• Audi Brussels de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;
• u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Audi Brussels zwaarder wegen dan die van de Gebruiker of Bezoeker.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Audi Brussels.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden op grond van toestemming of in het kader van een overeenkomst met AUDI BRUSSELS, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van AUDI BRUSSELS in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat, alsook om die gegevens aan een andere gegevensverwerker over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is.

10. Wijzigingen

Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door AUDI BRUSSELS. AUDI BRUSSELS zal alle aanpassingen of wijzigingen duidelijk communiceren, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze Policy te consulteren.

11. Contact en Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO)

Voor alle vragen, het uitoefenen van uw rechten en andere inlichtingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AUDI BRUSSELS kan u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, die te allen tijde rechtstreeks gecontacteerd kan worden via de volgende gegevens: dataprotection.audibx@audi.de.